خانه » نصرت شاد

نصرت شاد

نصرت شاد، نویسنده و پژوهشگر، آلمان

هایدگر؛ فیلسوف میان دو جنگ

فلسفه هایدگر،فیلسوف آلمانی،پیرامون سئوال درباره معنی وهدف هستی است. درشاهکاراویعنی کتاب “هستی وزمان”درسال ۱۹۲۷،ادعامیشود که وظیفه هستی مرگ است. شاید به این دلیل اودرسال ۱۹۳۴-۱۹۳۳ عضوحزب نازی آلمان گردید.نیروهای پیروزفرانسوی درجنگ جهانی دوم؛ به این سبب ازورود وی به دانشگاه بین سالهای ۱۹۵۱-۱۹۴۵ جلوگبری نمودند. هایدگربقول مارکسیستها،ترس ودرد ورنج خرده بورژوازی بعدازجنگ جهانی اول را،رنجهای ابدی هستی انسان بحساب می آورد.مورخین چپ اورایکی ازپایه گذاران اگزیستنسیالیسم مبلغ امپریالیسم و یکی ازتئوریسن ها،راهگشایان،وحزب گرایان فاشیسم آلمان میدانند.طبق نظرهایدگر معنی هستی در …

ادامه... »

مارکسسیم؛ آغاز سوسیالیسم، پایان فلسفه؟

اینجا حقیقت است،درمقابل آن زانو بزنید!. لاورا،دخترمارکس،درسال ۱۸۶۵ ،مصاحبه کوتاهی با پدرش انجام داد که دراینجا می آید: نویسنده مورد علاقه ات کیست ؟ – دیدرو شاعران مورد علاقه ات کدامند؟ – شکسپیر،آشیلوس، وگوته سرگرمی موردعلاقه ات چیست؟ – میان کتابها لول خوردن قهرمان موردعلاقه ات درتاریخ ؟ – اسپارتاکوس، کپلر(منجم آلمانی) شخصیت مورد علاقه ات درادبیات ؟ – گرتشن (معشوقه مفیتوس شیطان درنمایشنامه فاوست گوته ) ازچه نویسنده ای متنفرید؟ – مارتین توپر ( نویسنده انگلیسی) غذای مورد علاقه …

ادامه... »

کیرکگارد، فیلسوف یا خداشناس ؟

  کیرکگارد-ادیب، ژیگولو، فیلسوف و روحانی.   سورن کیرکگارد،فیلسوف دانمارکی درقرن ۱۹،یکی ازپیشگامان فلسفه اگزیستنسیالیستی (هستی یا وجودگرایی) ونماینده مسیحیت فردگرایانه وخردگریزانه است. اودرکنارمارکس وفویرباخ،یکی از جمله سه نخاله مخالف هگل بودواورایک متفکرآبستراکت(صوری،مجازی) نامید.اوولی خلاف مارکس که خواهان انقلاب اجتماعی بود،انقلاب دینی را توصیه می نمود. کیرکگارد گرچه تحت تاثیردیالکتیک هگل بود،ولی به ردسیستم فلسفه هگلی پرداخت،چون آنراقادربه شناخت هستی نمیدانست.آبستراکت نامیدن هگل ازآنجاست که درنظراوهگل به فرد ،نیازها،ونجاتش اهمیت نمیدهد.کیرکگارد میگفت که فیلسوف ممکن است یک سیستم فکری عرضه …

ادامه... »

رمان زوال و زندگی بربادرفته – یک نویسنده و دو طبقه دیگر

مارسل پروست،نویسنده فرانسوی،درکنار جویس ایرلندی، و موسیل اتریشی،مهمترین پایه گذار رمان مدرن غرب بحساب می آید.اوهمچون کافکا وتوماس مان یکی ازبزرگان رمان اروپایی میباشد. دریک “مسجدجامع” خاطرات،اوزوال وسقوط زندگی:اشراف،بورژوازی کلان و خدمتکاران آنان درفرانسه را توصیف میکند. این رمان را پایان شکوهمند رمان کلاسیک وآغاز رمان مدرن غرب  مینامند وآنرا مسابقه ورقابتی بازمان و سندنویسندگی علیه مرگ دانستند.پروست گرچه اخلاقگرا نیست ولی به خواننده می آموزد که چگونه بیشتروبهتربه انسان عشق بورزد.گروه دیگری مطالعه این رمان را موجب کاهش حسادت …

ادامه... »

هابرماس، فیلسوف دمکراسی یا انقلاب

هابرماس ، فیلسوف و جامعه شناس سیاسی یورگن هابرماس،مهمترین نماینده تئوری انتقادی واجتماعی نسل دوم مکتب فرانکفورت،ادامه دهنده نظرات آدرنو وهورکهایمر ویکی ازروشنگران زمان حال درفلسفه وجامعه شناسی است.اومهمترین و مشهورترین فیلسوف زنده آلمان است.حتی آثاراودرباره تئوری اجتماعی،انگیزههای سیاسی دارند.او خودرادرآثارش غیرازجامعه شناسی،بافلسفه سیاسی وفلسفه اجتماعی نیزمشغول کرده است.درجنبش دانشجویی دهه ۷۰ قرن گذشته دراروپا،اودرمقابل دانشجویان،بجای انقلاب،ادامه دمکراسی را مهم میدانست. موضوع موردعلاقه هابرماس،اخلاق مدرن است،چون اوخوددرزمان حاکمیت فاشیسم شاهدنابودی اخلاق،هومانیسم وروشنگری بود.هابرماس مکتب فرانکفورت راازکوچه بن بست ناامیدی وبدبینی …

ادامه... »

از فلسفه زبان تا فلسفه تاریخ

فیکو، تئوریسین علم تاریخ فیکو ، فیلسوف ایتالیایی، پایه گذار فلسفه “بورژوایی” تاریخ مدرن و روانشناسی خلقها است . او نخستین کسی بود که در قرن ۱۷ میلادی قانونمندی تاریخ را اثبات نمود ولی بطور ایده آلیستی آنرا توضیح داد. او پیش از مارکس، هردر، و هگل، اهمیت تاریخ را کشف کرد. مارکس و سیرول آثار فیکو را مطالعه کردند وتحت تاثیر نظرات او قرارگرفتند. فیکو یکی از پدران فلسفه وعلم تاریخ است. او فلسفه تاریخ رادرمقابل فلسفه طبیعت پیشکسوتان …

ادامه... »

کانت ؛ مخلص روسو، دوستدار اپیکور، راهنمای اینشتین

ایمانوئل کانت،نخستین نماینده فلسفه کلاسیک آلمانی،خالق مهمترین مانیفست روشنگری اروپایی در بیش ازدوقرن پیش است. اوبین سالهای ۱۸۰۴-۱۷۲۴ میلادی درشرقی ترین نقطه دولت پروس در روسیه امروزی بدنیا آمد وهیچگاه شهرمحل تولدخودراترک ننمود گرچه دردانشگاه جغرافیای جهانی درس میداد!. اوناکنون پرخواننده ترین فیلسوف غرب بوده است. ازطریق او روشنگری آلمان به نقطه اوج خودرسید. لنین مینویسد که مشخصه فلسفه کانت؛ کوشش اوبرای آشتی ایده آلیسم وماتریالیسم بود. مورخین چپ، اخلاق هومانیستی اورا صوری ومجازی نامیدند،گرچه تئوری تشکیل جهان وی دیالکتیکی-ماتریالیستی …

ادامه... »

فلسفه و هنر عشق ورزیدن

کاپیتالیسم عشق راهم بدنام کرده درغرب اشاره می شود که عشق مهمترین موضوع مورد علاقه بشریت است. تعداد رمانها و فیلم های عشقی بخشی از تولیدات فرهنگی و سرگرم کننده اروپا هستند. گرچه مهمترین شاعران جهان خود را با موضوع عشق سرگرم نمودند، ولی فقط فیلسوفان محدود و غیرمهمی به آن توجه نمودند. در فلسفه غرب عشق به جنس مخالف از زمان افلاطون یک آهنگ سرگرم کننده بوده است. بعضی ها عشق را یک هنر می نامند و سئوال می …

ادامه... »

انگلس درفلسفه سوسیالیستی چپ

انگلس ،- بدون مارکس مارکسیسم ، “نقل قول گرایی ” نیست انگلس ،فیلسوف آلمانی،تئوریسین سوسیالیسم،اقتصاددان،ژورنالیست،ورهبرکارگری،خالق آثاری پیرامون سوسیالیسم علمی است.اوازجمله پایه گذاران سوسیالیسم ویکی از تئوریسین های کمونیسم علمی یعنی مارکسیسم بود.وی سوسیالیسم علمی مارکسیستی جدیدرا کمونیسم نامید تاباسوسیالیسم های دیگرمانند: آون،سن سیمون،فوریه،وایتکینگ،مرزبندی داشته باشد.اودرکنارمارکس،عالم،آموزگار، و رهبرپرولتاریای بین المللی بود. انگلس میگفت که مارکسیسم ضرورتا آته ایستی است.اوخودتحت تاثیرماتریالیسم علوم تجربی زمانش بود.وی خالق فلسفه ماتریالیسم دیالکتیکی (ماده گرایی جدلی) میباشد.اودرغالب آثارش درجستجوی یک دیالکتیک درطبیعت بود وهمجون مارکس، فلسفه …

ادامه... »

ما و فیلسوفان بورژوایی

  آرتور شوپنهاور ، فیلسوف آلمانی، یکی از کلاسیکهای فلسفه غرب است. توماس مان، نویسنده آلمانی، اورا عقلل گراترین فیلسوف میان عقل گریزان نامید. شوپنهاور میگفت که وحشت ازمرگ،آغازفلسفه گری ودلیل دین جویی بوده. مورخین فلسفه،زندگی اورا راهی دراز برای کشف حقیقت نامیدند. شوپنهاور میگفت که زندگی رنج است و نجات فقط ازطریق هنرممکن است واخلاق براساس احساس همدردی بادیگران بوجود می آید وچون تمام زندگی رنج است،هرکس بایدبادیگران همدردی کند،و انسان بایدتاآنجا که ممکن است به دیگران کمک کند،چون …

ادامه... »

تمامی حقوق مادی و معنوی متعلق به این سایت می باشد CopyRight 2017- All Rights Reserved