خانه » محمد کیامهر

محمد کیامهر

محمدعلی حیدری کیامهر، پژوهشگر، استاد و کارشناس ارشد مدیریت امور آموزشی، کابل

نقش مدیریت دانش در توسعه سرمایه اجتماعی

هدف اصلی پژوهش حاضر، بررسی نقش مدیریت دانش بر توسعه سرمایه اجتماعی در مدارس خصوصی و غیرانتفاعی شهر کابل است. جامعه آماری پژوهش معلمان مدارس خصوصی و غیر انتفاعی ناحیه سیزده شهر کابل بود. این تحقیق توصیفی-پیمایشی و از نوع همبستگی و اطلاعات و داده‌های پژوهش با استفاده از پرسشنامه جمع‌آوری شدند. داده‌های تحقیق پس از جمع‌آوری بر اساس فرضیه‌ها و اهداف تحقیق با استفاده از روش همبستگی پیرسون و ضریب رگرسیون مورد تحلیل قرار گرفت.

ادامه... »

تمامی حقوق مادی و معنوی متعلق به این سایت می باشد CopyRight 2017- All Rights Reserved