خانه » مقالات » حقوق » نقش خشونت های خانوادگی در رفتارهای مجرمانه

نقش خشونت های خانوادگی در رفتارهای مجرمانه

images (10) 583 copy

 

چکیده:

خشونت خانوادگی نقش اساسی و مهم در بروز رفتار های مجرمانه دارد؛ زیرا در خانواده های که خشونت به حدی بالادر آن وجود دارد اطفال و فرزندان آن خانواده با احساس کمبودی مهرو عاطفه و عدم احساس آرامش و امنیت فضای بیرون را بر فضای خانه ترجیح داده و در نتیجه به گروه های مجرمانه می­پیوندد. پیوستن و عضو شدن در گروه های مجرمانه سبب خشونت های است که در خانواده بالای اعضای آن خانواده می­شود. ارتکاب جرم و بروز رفتار های مجرمانه بیشتر از اعضای خانواده های است در خانواده بالای آن افراد خشونت صورت می­گیرد و مورد بی مهری و محبت والدین قرار می­گیرد که در نتیجه به سوی مجرمیت سوق داده می­شود. تأثیر خشونت خانوادگی بر قربانی باعث کاهش کارایی، کاهش یادگیری در مکاتب و دانشگاه ها، ناتوانی در برقراری روابط اجتماعی می­گردد. در صورت وجود خشونت های ساختاری در نهاد های اجتماعی، خشونت خانوادگی نیز تشدید می­شود و در عین حال وجود خشونت خانوادگی باعث تقویت هنجارهای اجتماعی خشونت می­گردد.

واژه گان کلیدی:

خشونت، خانواده، جرم، رفتارهای مجرمانه، عوامل مؤثر در ارتکاب جرم.

مقدمه:

خشونت به هر نحوی که باشد و در هر جا که باشد طبیعتاً نقش منفی خود را بالای افراد می­گذارد که از آن جمله خشونت خوانوادگی است که بین یک خوانواده وفامیل وجود دارد. در خانواده های پیوسته رابطه عاطفی شدید میان والدین و فرزندان بر قرار است تنشهای مختلف نادر و احساس ایمنی فراوان دیده می­شود. در چنین خانواده های اگر فرزندی دچار اشکالات روانی یا جسمی نباشد ویا این اختلالات در حدی جدی ایجاد نگردد می­توان امیدوار بود که گرایشهای انحرافی ومن جمله جرم کمتر مجال ظهور خواهند داشت.

البته نباید نادیده انگاشت که این بستگی باید عاطفی و واقعی باشد نه اجباری وتصنعی. در خانواده های گسسته که بطور کامل والدین جدا از فرزندان هستند و علی الرغم وجود کانون خانوادگی تنش های متعدد وخشونت های در روابط افراد خانواده وجود دارد، احساس ایمنی دچار تردید خواهد شد وعصیان وسرکشی به شکل خودآگاه یا ناخودآگاه زمینه انحرافی بعدی را فراهم کند.

خشونت در خانواده اعضای خانواده را از هم دور ساخته و عاطفه ومحبت که باید بین اعضای فامیل وجود داشته باشد از بین می رود و این مسله سبب می شود که اعضای خانواده گرایش به طرف ارتکاب جرم پیدا نماید.

مبحث اول: مفاهیم

لازم می بینم که در اول تعریفی از مفاهیم این تحقیق داشته باشم بعداً به مسایل دیگر تحقیق خواهم پرداخت.

الف-تعریف خشونت:

معنی نخستین واژه خشونت در همه فرهنگ ها، سوء استفاده از زور و نیرو است.(۱)

یا می توان خشونت را اینطور تعریف کرد: خشونت یعنی استفاده از قوه فشار و زور است که از طرف افراد زور مند بالای افراد ناتوان و ضعیف اعمال می­شود.

ب- تعریف خانواده:

خانواده گروهی است شامل افراد که از طریق پیوند زناشویی ویا پذیرش یگدیگر عنوان شوهر، زن، مادر، پدر، برادر، و خواهر در ارتباط متقابل بوده؛ فرهنگ مشترکی را پدید می­آورند و در واحد خاصی به نام خانه زندگی می­کنند.(۲)

ج-تعریف جرم:

جرم در لغت از ماده جَرم-به فتح جیم-اخذ شده که به معنی قطع کردن وبریدن آمده است­وبه معنی هر کسب وکار زشت ومکروه وهمچنان به معنی باعث شدن و وادار کردن بر کار زشت وناپسند نیز اطلاق گردیده است.(۳)

 اما از نظر اصطلاحی جرم عبارت از فعل یا ترک فعل است که از نظر خارجی نظم، صلح وبه آرامش لطمه وارد می­کند وقانون بدین دلیل با مجازات، ضمانت اجرای برای آن فراهم می­سازد.(۴)

د-تعریف مجنی علیه:

مجنی علیه یا بزه دیده به کسی اطلاق می شود که توسط فرد بزهکار یا تحت شرایط خاص مثلاً اختلال روانی والدین، طلاق، تعارض های تربیتی، ضعف نظام های حمایتی یا ضعف های شخصی خود ستم و بزه را متحمل می شود.(۵)

مبحث دوم- انواع خشونت:

خشونت به انواع و اقسام متعدد قابل تقسیم است که از آن جمله می­توان به خشونت های فزیکی، خشونت های جنسی، خشونت زبانی وروانی، خشونت اقتصادی و… قابل تقسیم است که هریک از این نوع خشونت های که ذکر کردیم به طور جداگانه بررسی می­کنم

الف- خشونت فزیکی:

خشونت فزیکی و جسمی یکی از رایج ترین نوع خشونت است که علیه افراد واشخاص بوقوع می پیوندد. خشونت فزیکی خودش به انواع خشونت های مانند لت وکوب، ضرب وجرح، قتل، کار اجباری، سیلی زدن، مسموم کردن و… قابل تقسیم است. خشونت فزیکی وجسمی از شدید ترین نوع خشونت است که بالای افراد اعمال می شود.

ب- خشونت جنسی:

خشونت های جنسی معمولاً بالای زنان، کودکان و نوجوانان اعمال می شود؛ زیرا قربانیان اصلی خشونت های جنسی گروه های ضعیف را تشکیل می­دهد که از خود قادر به دفاع در برابر مرتکبین این نوع جرایم را نیست.

ج- خشونت روانی:

خشنونت روانی رفتار خشونت آمیزی است که به چشم دیده نمی شود اما اثرات آن را می توان احساس کرد مانند: کینه، کدورت، بی اعتمادی، غیبت، شیطنت، بی تفاوتی و عدم همکاری را شامل می شود.(۶) در خشونت روانی بیشتر آسیب متوجه روح وروان فرد آسیب دیده می شود وامنیت وآرامش روحی ورانی فرد از بین می رود که خشونت روانی نیز خودش از بدترین نوع خشونت است که فرد را به سوی گوشه گیری وانزوا و بالآخره به سوی ارتکاب جرم سوق می دهد.

د- خشونت اقتصادی:

در خشونت های اقتصادی بیشترین قربانیان خشونت را زنان تشکیل می دهد زیرا؛ عدم استقلال اقتصادی زنان در محیط خانواده و وابستگی آنان به شوهران شان سبب شده تازنان در محیط خانواده وهمچنان در سطح اجتماع از موقعیت نازل تر نسبت به مردان برخوردار باشد. از طرف دیگر این وضعیت سبب شده تازنان از موقف تصمیم گیری در امورد خانواده به دور بماند و هیچگونه اراده آنان در مدار تصمیم گیری هادر امور خانواده تمثیل نشده وبه دیده قدر نگریسته نشود. خشونت اقتصادی علیه زنان به گونه های متفاوت اتفاق می افتد وبنابر سنت ها وعملکرد های نابه هنجار حاکم برجوامع افغانستان به شکل شدید ظهور می کند.(۷) زنان به دلیل عدم استقلالیت در امور اقتصادی به گونه های مختلف با موارد خشونت مواجه می شود.

مبحث سوم-پدیده های دخیل در تحقق جرم:

پدیده های که در ارتکاب جرم دخیل بوده عبارت از عامل، علت، انگیزه و شرط است که هریک را به طور جداگانه بررسی می­کنم.

الف- عامل:

عامل پدیده ای است که در آفرینش وشکل گیری جرم نقش مؤثری دارد، بدون آنکه ایجاد کننده جرم باشد، نقش عامل از نظر تأثیربخشی و اهمیت بستگی کامل به افراد دارد؛ زیرا عاملی که با قدرت فراوان بر فردی اثر بسیار عمیقی می گذارد، ممکن است نسبت به دیگری فاقد آن قدرت واثر باشد.(۸) یا می توان گفت که عامل نقش مستقیم در ارتکاب جرم ندارد اما زمینه ساز و آفریننده جرم است.

ب- علت:

علت آنچیزی است که مستقیماً موجب بروز جرم می­شود، در حقیقت علت از تجمع چند عامل وتأثیر متقابل آنها به وجود می آید.(۹) علت خودش بوجود آورنده جرم است اما همین علت تشکیل شده از چندین عاملی است که هر عامل به طور جداگانه نقش های در ارتکاب جرم دارد، اما وقتی که چندین عامل یکجا شد ارتکاب جرم را آسانتر می کند.

ج- انگیزه:

انگیزه همان چیزی است که فرد را به ارتکاب جرم نزدیک می کند. البته در ارتکاب جرم انگیزه های متعدد می تواند دخیل باشد اما به طور کلی می توان گفت که انگیزه محرک قوی انسان به سوی ارتکاب جرم است؛ زیرا وقتی که تمام عوامل برای ارتکاب جرم مهیا باشد اما و علت هم موجود باشد اما انگیزه نباشد پس جرمی تحقق نخواهد یافت.

د- شرط:

شرط پدیده ای است که زمینه را برای ارتکاب جرم فراهم می کند. برای تحقق جرم باید شرط در آن جرم موجود باشد زیرا وقتی که شرط در جرم نباشد زمینه برای ارتکاب جرم فراهم شده نمی تواند وقتی که زمینه برای جرم فراهم نشود جرمی هم تحقق نمی یابد.

مبحث چهارم- اختلافات خانوادگی:

اختلافات خانوادگی روی مسایل مانند مسایل اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی وناموسی بوجود می آید و این مسایل از جمله عوامل های است سبب بروز جرم می شود که هریک را به طور جداگانه بررسی می کنیم.

الف- مسایل اقتصادی:

عدم تفاهم در زندگی مشترک یکی از مهمترین علل بروز اختلافات چون خود مختاری، مشورت نکردن، و لجبازی می گردد. عدم تفاهم بین زن وشوهر که خود می تواند علل متفاوتی داشته باشد از جمله ازدواج تحمیلی، عدم عشق و علاقه در زندگی و… عامل اقتصادی مهمترین ویژگی است. در حال حاضر مشکل اقتصادی نظیر تورم، بیکاری و… از علل اصلی  ومهم تلقی می شود. در مسایل اقتصادی مشکلات که ایجاد می شود به دلیل خواسته های مالی زیاد زن است که شرایط را درک نمی کند و از این جهت شوهر به خاطر گرفتن انتقام دست به ارتکاب جرم می زند.(۱۰)

امروزه مسایل اقتصادی که در خانواده ها وجوددارد زمینه ساز اصلی ارتکاب جرم می باشد زیرا فقر اقتصادی و بیکاری و در آمد پایین می تواند افراد خانواده را مجبور کرده که از راه ارتکاب جرم خانواده خود را تأمین نماید ودست به دزدی وسرقت بزند.

جرم شناسان با قبول مسأله اقتصاد ونقش آن در ارتکاب جرایم به این نکته اشاره میکنند که به فرض قبول اختلاف اقتصادی در جامعه این مسأله نمی تواند علت انحصاری جرم باشد. به عنوان مثال درست است که نوسانات اقتصادی قرن نوزدهم وبیستم بسیاری از افراد را به سوی ارتکاب بزه کشانیده است.(۱۱)

ب- مسایل اجتماعی:

فرد، خانواده وجامعه یک مثلث را تشکیل می دهد که اختلالات رفتاری در هریک از آنها سبب ایجاد آسیبهای بسیاری می گردد. دروغ گفتن، ستیز ودرگیری، عدم احساس مسؤلیت، انحرافات اخلاقی، عدم دلبستگی و سرسپردگی اعضای خانواده نسبت به هم وباالآخره اعیتاد را می توان از عوامل خشونت زا در بستر خانواده دانست.(۱۲)

در مسایل اجتماعی اعتیاد را از عوامل مهم واصلی برای ارتکاب جرم دانست زیرا اشخاص معتاد بخاطر تأمین مواد های خود دست به ارتکاب جرم مانند دزدی، قتل وآدم ربای می زند تا بتواند توسط این اعمال مخارج و هزینه های خودرا تأمین نماید.

ج- مسایل فرهنگی:

گذار جامعه از حالتی سنتی به صنعتی(مدرنیته) همواره دارای پیامدها و تبعات بسیاری است، پیامدهای که با ناهنجاری های اجتماعی نمود پیدا می کند و شاید از بستر خانواده شروع می شود و تا آنجا پیش می ورد که همه مرزها را در هم می شکند و نهاد خانواده را نیز زیر سوال می برد. در اینجاست که تفاوتهای فرهنگی نمود بیشتر پیدا می کند واگر بادانش و آگاهی همراه نباشد می تواند جنایتی را رقم زند.(۱۳)

جامعه های در حال گذار معمولاً از حالت قدیمی وسنتی بیرون آمده و با نوآوری های جامعه مدرن به یک بارگی روبرو می شود در این صورت اگر دانش و آگاهی اشخاص نسبت به پدیده های مدرن کم باشد ویا اینکه نا آشنا باشد و به یک بارگی به پدیده های مدرن روبرو شود در اینجا است که جامعه های در حال گذار خودش را در هیاهوی صنعت های جدید و پدیده های نو گم کرده و دست به هرنوع جنایتی بزند.

د- قتل های ناموسی:

در قتل های ناموسی معمولا افراد ذکور خانواده با اندکترین شک وظن که بالای افراد مونث خانواده دارد و با احساسات بدون مورد و ننگ های بی جا دست به بدترین جنایت ها می زند و اعضای مونث خانواده را به بدترین شکل به قتل می رساند یا هم ضرب وجرح شدید می کند. در قتل های ناموسی افراد که دست به ارتکاب جرم می زند خودرا اشخاصی باشرافت وبا غیرت می پندارد وبه آسانی خبر جنایت خودرا پخش می کند وخودرا به دست پلیس می سپارد.

مبحث پنجم- شرایط تکوین جرم از نظر اجتماعی و محیطی:

تکوین جرم از نظر اجتماعی ومحیطی عبارت از محیط خانواده، محیط جغرافیا، محیط اقتصادی، محیط فرهنگی و محیط سیاسی می باشد.

الف-محیط خانواده:

خانواده اولین آموزشگاه جامعه پذیری است که به پرورش عاطفه فرد می پردازد و در آن فرد نسبت به سایر اعضا وابستگی عاطفی پیدا می کند. در این مرحله از جامعه پذیری اولین هویت اجتماعی که همانا احساس عضویت در اجتماع طبیعی خانواده است، کسب می شود که به این ویژگی تربیتی همه انسانهارا از خود می داند و در قبال همه احساس تعهد و مکلفیت می کند. در چنین فضایی ضمن شکل گیری هویت اجتماعی یکی از مؤلفه های مهم قابل توجه است، پرهیز از ناامنی، اذیت و آزار وسلب آزادی دیگران ودر مقابل حفط احترام وحقوق انسانی افراد همنوع خود وتأمین امنیت آنان از کارکرد های مؤثر خانواده بر ارتباط عاطفی می باشد.(۱۴)

محیط خانواده یکی از محیط های است که باعث بروز جرم می شود، اما در بروز جرم در خانواده ها فرق می کند. در خانواده های پیوسته، روابط عاطفی شدید میان والدین وفرزندان برقرار است، تنشهای مختلف نادر و احساس ایمنی فراوان دیده می شود، در چنین خانواده های اگر فرزند دچار اشکالات روانی ویا جسمی نباشد ویا این اختلافات در حدی جدی ایجاد نگردد، می توان امیدوار بود که گرایشهای انحرافی ومن جمله جرم کمتر مجال ظهور خواهد داشت.(۱۵) اما در خانواده های از هم گسسته چون روابط عاطفی وجود ندارد وفرزندان دچار آسیب های روانی شده وبه سوی ارتکاب جرم سوق داده می شود.

خانواده از حیث ارتکاب جرم و غیر ارتکاب جرم به خانواده های پیوسته، خانواده های متشنج، خانواده های ولنگار وخانواده از هم گسیخته قابل تقسیم است که هریک را جداگانه بررسی می کنیم.

۱-خانواده پیوسته:

در خانواده های پیوسته روابط عاطفی شدید بین والدین وفرزندان وجود دارد و احتمال بروز جرم در این نوع خانواده ها کمتر است؛ زیرا در خانواده های پیوسته روابط عاطفی بین والدین وفرزندان برقرار است و فرزندان آن خانواده از نظر روانی وعاطفی احساس آرامش می کند وخودرا جدای از خانواده نمی داند. لذا در این نوع خانواده ها احساس امنیت و آرامش بین اعضای خانواده وجود دارد و بروز ارتکاب جرم کمتر مشاهده می شود.

۲-خانواده متشنج:

در خانواده متشنج نزاع ودرگیری بین والدین سبب این می شود که فرزندان آن خانواده با یک فضای کاملا ناآرام وبه دور از امنیت وآرامش احساس پوچی کند وخودرا جدای از خانواده فکر کرده، دست به هرنوع ارتکاب جرایم بزند. والدین اگر در یک خانواده نتواند بحران را در یک خانواده مدیریت کند و به تربیت سالم و صحیح فرزندان پرداخته نتواند در این صورت است که فرزندان آن خانواده به سوی مجرمیت سوق داده خواهد شد.

در خانواده های که از ثبات برخوردار نیستند به دلیل نابسامانی ها، آسیب های مختلفی مانند کودک آزاری، انواع خشونت های خانوادگی، طلاق، اعتیاد، مشکلات اقتصادی و بی حرمتی به شخصیت، فرار فرزندان از خانواده و… اتفاق می افتد که باعث اختلال نظم اجتماعی می گردد. درچنین موارد فرد طرد شده به خاطر یافتن راه حل برای مشکلات خود به هر عمل که به زعم شان صحیح باشد دست می زند.(۱۶)

۳-خانواده ولنگار:

در خانواده های ولنگار مهرو محبت ورابطه عاطفی بین اعضای خانواده بیسار کمرنگ است ویا هم هیج وجود ندارد که این کمبود مهرو محبت و نبود رابطه عاطفی تأثیر منفی بر روی روان کودکان آن خانواده می گذارد که در این صورت فرزندان آن خانواده با کمبود رابطه عاطفی و کمبودی مهرو محبت احساسی درهم شکستگی واحساس کمبودی می کند. لذا در این جا است فرزندان آن خانواده با گروه های جنایت کار در بیرون می پیونددد و عضویت آن گروه ها را می گیرد و خودرا با آن گروه های جنایت کار را حت احساس می کند. در این صورت است که خانواده های ولنگار نقش در ارتکاب رفتار های مجرمانه دارد.

به طور کلی بیشتر مجرمان دارای والدینی هستند که یا بسیار خشین وسخت گیر هستند ویا بسیار بی توجه وبی تفاوت است. والدین اکثر آنها هم کم سواد وحتی بی سواد وعده زیادی از آنها بیکار و از لحاظ مادی ورفاهی در وضعی نامطلوبند.(۱۷)

۴- خانواده از هم گسیخته:

خانواده های از هم گسیخته خانواده های را می گویند که زن وشوهر به دلیل عدم سازش در زندگی مشترک از هم جداشده است و زن طلاق گرفته باشد. در خانواده های از هم گسیخته چون والدین از هم جداشده و فرزندان آن خانواده از نبود پدر یا مادر رنج برده و دچار اختلالات روانی و موردی کمبودی مهرو عاطفه قرار می گیرد که در این صورت محیط بیرون را بر محیط خانواده ترجیح می دهد و به گروه های جنایت کار می پیوندد. در صورت عضویت در گروه های جنایت کار و ترجیح محیط بیرون بر محیط خانواده دست به ارتکاب جنایت می زند.

بیشتر بزه دیدگان قربانیان خانواده های نابسامان هستند، بزه دیده کسی است که از طرف خانواده های نابسامان مورد ستم و بزه قرار گرفته وآنرا تحمل می کند. در واقع خانواده نابسامان شرایط بروز بزه دیدگی را فراهم می کند.(۱۸)

ب-محیط جغرافیا:

در محیط جغرافیای نیز بعضا سبب بروز ارتکاب جرم می گردد و نسبت به محیط های جغرافیای مختلف میزان ارتکاب جرم متفاوت است. تحقیقات نشان می دهد که نوع و میزان جرایم در نقاط کوهستانی با نوع و میزان جرایم ارتکابی در دشتهای هموار تفاوت دارد وگرما وسرما ورطوبت هوا وفصول مختلف هریک در تشکیل شخصیت افراد ونوع رفتار آنها مؤثر است.(۱۹)

ج-محیط اقتصادی:

محیط اقتصادی که همان اختلاف طبقاتی و بحرانهای اقتصادی را شامل می شود در رفتار های مجرمانه مؤثر است. در جامعه های که معیار های ارزشی دستخوش سودجویی ونفع طلبی افراد خاص قرار می گیرد وطبقات یقه سفید ومحتکر در آن جامعه فراوان به چشم می خورد وبه عبارت دیگر به دست آوردن پول به طریق غیر مشروع موجه جلوه داده می شود وطبقات مرفه، مرفه تر وطبقات فقیر، فقیرتر می گردند، مجرمیت غالباً یا به دلیل آسان تلقی کردن جرم ورسیدن به هدف پولدار شدن انجام می شود ویا به صورت عکس العمل طبقات ضعیف در مقابل طبقات قوی ظاهر می گردد.(۲۰)

د-محیط فرهنگی:

در محیط فرهنگی تفاوت فرهنگ ها مانند فرهنگ شهرنشینی وروستایی و مسایل شهری بویژه شهرهای صنعتی چون وجود کارخانه ها، ترافیک و… همچنان وجود رسانه های گروهی مانند رادیو وتلویزون ومطبوعات در تکوین و بوجود آوردن جرم نقش به سزای دارد. همچنان در محیط فرهنگی نقش قانون گذاری وقوه مقننه با وضع قانون عادلانه برای پیشگیری از جرم مؤثر است اما وضع قوانین غیر عادلانه و بی توجهی به مسایل اجتماعی در بروز جرم نقش مهمی دارد.

ه- محیط سیاسی:

محیط سیاسی جامعه عبارت است از رژیمی که در یک جامعه حکومت می کند وروابط رژیم با افرادی که در آن جامعه به سر می برند می باشد.(۲۱)در محیط سیاسی روابط حکومت با افراد جامعه مهم است، در صورت که رژیم حکومتی دیکتاتوری وخود کامه باشد و افراد جامعه را زیر بار ظلم و ستم قرار دهد؛ افراد جامعه بخاطر رهایی از وضعیت موجود دست به هرنوع اعمال جنایت کارانه خواهد زد.

مبحث ششم- عوامل مؤثرخانوادگی در بروز رفتارهای مجرمانه:

الف- عدم اهلیت تربیتی:

جامعه شناسان وروانشناسان معتقدند کمبود ونارسایی در محبت، تبعیض در خانواده، کثرت فرزندان، تک فرزندی، بی بندوباری در روابط والدین، مهاجرت، محله مسکونی خانواده، ازدواج مجددد، تفاوت های سنی وجنسی، زندگی بانامادری و ناپدری ونظایر اینها در فراهم کردن زمینه های بزه وبزه دیدگی مؤثرند.(۲۲)

در بسیاری از خانواده های که والدین به فکر تربیت یا مراقبت از فرزندان نباشد در این خانواده ها اطفال رها کرده شده که با تماس و برقراری ارتباط با اشخاص مجرم وناباب سبب می شود که فرزندان این چنین خانواده ها هم به سوی مجرمیت سوق داده شود.

اصولاً خانواده های جاهل و متعصب یا خانواده هایی که خود فاقد معلومات کافی هستند راه را برای انحراف وسقوط فرزندان خود فراهم می کنند. کانون خانواده ممکن است از تربیت کافی برخوردار نباشد و نتواند طفل را چنان بار بیاورد که در حل معضلات زندگی اجتماعی توانا گردد ورعایت احترام قوانین جز طبیعت ثانوی اوشود. در نتیجه غفلت در تربیت طفل یا بی اعتنایی به آن ممکن است اورا به سوی مجرمیت و تبهکاری سوق دهد.(۲۳)

ب- کمبود محبت وافراط در آن:

وجود رابطه عاطفی در و محبت والدین نسبت به فرزندان یک امری ضروری است زیرا همان طور که برای رشد جسمانی اطفال باید انواع غذاها وپروتین ها احتیاج دارد به همان میزان برای رشد عاطفی خود طفل نیاز مند به محبت و عاطفه است. کمبود محبت و عاطفه در روح و روان طفل تأثیر سوء به جا می گذارد.

کمبود محبت غالباً یکی از عواملی است که اطفال ونوجوانان را به سوی ارتکاب جرم سوق می دهد. در واقع اطفال ونوجوانانی که به این دلیل به ارتکاب جرم راه یافته اند تشنه محبت بوده اند و چون از محبت والدین بهره مند نمی شود به عنوان انتقام وبه خاطر جلب وتوجه اولیای خود دست به ارتکاب اعمال جرمی می زند. چنانچه که کمبود محبت و عاطفه والدین نسبت به فرزندان نقش در ارتکاب جرم دارد افراط محبت وعاطفه نسبت به فرزندان نیز مشکل ساز است؛ زیرا فرزندان که بیش از حد مورد مهرو محبت پدر ومادر قرار می گیرد رفتار های آن فرزندان در جامعه خلاف انتظار جامعه گام برمی دارد؛ زیرا فرزندان که مورد مهرو محبت زیاد والدین قرار می گیرد افراد کج خلق، جاه طلب، پرتوقع، خودخواه، تنبل، عجول، کینه توز و… می باشد که در با هنجارهای اجتماعی ناساز گار است ومعمولاً خودرا از دیگران برتر می گیرد واین سبب می شود که رفتار های را انجام دهد که دور از توقع جامعه باشد.

ج- فوت والدین:

فوت یکی از والدین تأثیر سوء را بالای فرزندان به جا می گذارد، مرگ پدر یا مادر تأثیرات بدی را بر روح و روان کودکان می گذارد. مرگ پدر به دلیل اینکه پدر نان آور خانواده است و با نبود او کودکان مجبور به کارکردن می شود و از تربیت سالم و صحیح به دور ماند  همچنان از فضای تعلیم وتحصیل به دور مانده که این سبب می شود که کودکان عقده ای به بار بیاید.

د- اختلافات خانوادگی:

یکی دیگر از عواملی که در مجرمیت افراد تأثیر می گذارد اختلاف والدین وسرزنش وخرده گیری دایمی، پرخاش میان آنها است که آثار آن متوجه اعضاء خانواده می شود.(۲۴) در خانواده های که اختلاف بین والدین وجود دارد و والدین همیشه در بین خود درگیر است در این صورت کودکان با وضعیت نا به هنجاری که از والدین خود مشاهده می کند وفضایی خانه را متشنج می بیند پس به سوی مجرمیت سوق داده می شود؛ زیرا در صورت که فضای خانه در فرزندان آرام بخش نباشد و فرزندان از جانب والدین مورد مهرو محبت قرارنگیرد در این صورت است که فرزندان آن خانواده به دست به ارتکاب جرم می زند.

ه- طلاق وجدایی والدین:

تأثیرات منفی که طلاق و جدایی والدین از همدیگر بالای فرزندان می گذارد این است موجب اختلال و رشد فکری آنان می شود. در تحقیقات که بالای مجرمین صورت گرفته به این نتیجه رسیده است که بیشترین مجرمین از خانواده های است که از هم متلاشی شده است و والدین از همدیگر جداشده است.

و- مجرمیت یکی از اعضای خانواده:

والدین اولین کسانی هستند که شخصیت فرزندان خودرا شکل می دهد و وضع و موقعیت اطفال در خانواده از عوامل مهم رشد شخصیتی آنها است. اطفال نگرش های اجتماعی خودرا از خانواده می آموزند و اگر یکی از والدین مجرم باشد فرزندان آنها پیش از هرکس در معرض خطر آلودگی ومجرمیت قرار خواهدگرفت. والدین اولین کسانی است که الگو برای فرزندان خود می باشد در صورت که والدین یا یکی از آنها از گروه های مجرمین باشد و دست به اعمال های جرمی بزند در این صورت اطفال نیز کم کم به سوی مجرمیت سوق داده می شود.

ز-مسکن:

مسکن و محل را که اعضای یک خانواده برای زندگی کردن انتخاب می کند نیز در بروز رفتار های مجرمانه تأثیر دارد. اگر کانون خانواده در محل باشد که مجرمین متعدد باشد و هر روز شاهد ارتکاب جرم در آن ساحه یا منطقه باشد در این صورت برخورد طفل با نمونه های زیادی از مجرمیت بیشتر است در این جا است که ذهن ناخود آگاه طفل هم روز به روز با مشاهده و برخورد های انواع جرایم به سوی مجرمیت سوق داده خواهد شد.

نتیجه گیری:

در اخیر می توان گفت که نقش خانواده در بروز رفتار های مجرمانه خیلی مؤثر است اما نظر به نوع خانواده ها متفاوت است زیرا در خانواده های که انواع خشونت وجود دارد اعضای آن خانواده به سوی ارتکاب جرم سوق داده می شود. خشونت نیز خودش به نوبه خود دارای انواع مختلف است که شامل خشونت های فزیکی و جسمی، خشونت های روانی، خشونت های جنسی و خشونت های اقتصادی و… است که هرکدام دارای تأثیرات خاص خود بالای افراد است.

خشونت خانوادگی یکی از جدی ترین انواع خشونت است نقش مهمی در رفتار های مجرمانه دارد زیرا در خانواده های که خشونت وجود دارد اطفال آن خانواده احساس امنیت و آرامش در خانواده نکرده و موجب بی مهری والدین قرارگرفته است و سبب می شود که اطفال وفرزندان آن خانواده به سوی ارتکاب جرم گرایش نشان می دهد. خانواده های از هم گسسته و خانواده های که اختلافات خانوادگی در آن به حدی بالا است فرزندان این نوع خانواده ها بیشتر به سوی ارتکاب جرم روی می­آورد و تحقیقات که صورت گرفته نشان می دهد که بیشرین مجرمین از خانواده های از هم گسسته وخانواده های که اختلاف و خشونت در آن جریان دارد می باشد.

فهرست منابع و پی نوشت ها:

۱- ریمون، گسن، آیاجرم وجود دارد، مترجم: علی حسین، نجفی ابرآبادی، مجله تحقیقات حقوقی، شماره۲۹-۳۰، ص۶۹

۲- هدایت الله، ستوده، آسیب شناسی اجتماعی، تهران، نشرآوای نور، ۱۳۸۳، ص۴۲

۳- داد محمد، نذیر، حقوق جزای عمومی اسلام، رسالت، کابل، چاپ هفتم، ۱۳۹۲ ص۴۴

۴- رضا، نوربها، زمینه حقوق جزای عمومی، گنج دانش، تهران، ۱۳۸۷،صص۱۳۵- ۱۳۶

۵-جاوید، صلاحی، در آمدی برجرم شناسی وبزه دیده شناسی، تهران، نشر میزان، ۱۳۸۹، ص۲۰۱

۶-نجلا، راحل، خشونت علیه زنان باید تابع قواعد پیشگیرانه شود، کابل، ماهنامه وکالت، انجمن مستقل وکلای مدافع، شماره۳۶، ۱۳۹۴،ص۱۱

۷- محمد حسین سرامد ولطیفه سلطانی، خشونت علیه زنان در افغانستان، کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان، ۱۳۹۲، ص۲۵

۸- هدایت الله، ستوده، پیشین، ص۴۲

۹- هدایت الله، ستوده، پیشین، ص۴۳

۱۰– هدایت الله، ستوده، پیشین، صص۵۳-۵۴

۱۱- رضا، نوربها، زمینه جرم شناسی، تهران، گنج دانش، ۱۳۸۹، ص۱۵۵

۱۲- هدایت الله، ستوده، پیشین، ص۵۴

۱۳- هدایت الله، ستوده، پیشین، ص۵۵

۱۴- عبیدالله، محمد، نقش خانواده در امنیت اجتماعی، ماهنامه وکالت، انجمن مستقل وکلای مدافع افغانستان، سال پنجم، شماره۳۵، ۱۳۹۴، ص۵۵

۱۵- رضا، نوربها، زمینه جرم شناسی، تهران، گنج دانش، ۱۳۸۹، ص۱۸۰

۱۶- عبیدالله، محمد، نقش خانواده در امنیت اجتماعی، پیشین، ص۵۶

۱۷-احمد، علامه زاده، جزوه درسی جرم شناسی، دانشگاه کاتب، ۱۳۹۲، ص۵۱

۱۸– جاوید، صلاحی، پیشین، ص۲۰۵

۱۹-رضا، نوربها، پیشین، ص۱۸۱

۲۰- رضا، نوربها، پیشین، ص۱۸۱

۲۱-رضا، نوربها، پیشین، ص۱۸۳

۲۲- جاوید، صلاحی، پیشین، ص۲۰۲

۲۳- احمد، علامه زاده، جروه درسی، پیشین، ص۵۱

۲۴- احمد، علامه زاده، جزوه درسی جرم شناسی، پیشین، ص۵۳

Email

About حسنیار قاضی زاده

حسنیار قاضی زاده، پژوهگر
منبع: شبکه قلم
این مطلب را به اشتراک بگذارید:
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

این را هم ببینید!

تحلیل جاسوسی رایانه ای

جاسوسی رایانه ای یکی از مصادیق جرایم رایانه ای است. که درماده ۷۳۱-۷۳۲ ۷۳۳ قانون …

تمامی حقوق مادی و معنوی متعلق به این سایت می باشد CopyRight 2017- All Rights Reserved