خانه » مقالات » حقوق » سیاست جنایی افغانستان درقبال مواد مخدر

سیاست جنایی افغانستان درقبال مواد مخدر

بعدازفروپاشی نظم وثبات سیاسی افغانستان، دردهه پنجاه هجری شمسی انواع گوناگون جرایم سازمان وشبکه سازمان یافته تبهکار، دراین چهار دهه درافغانستان ظهور نمود ،یکی از جرایم سازمان یافته ای که درافغانستان بسیار وسیع وگسترده ارتکاب می یابد جرم مواد مخدر است. که درتمام عرصه های سیاسی، امنیتی واقتصادی وحقوقی کشور اثر گذار بوده وشبکه های مجرمانه تبهکار مرتبط با مواد مخدر توانسته اند با استفاده از ثروت های کلان ناشی از مواد مخدر به سهولت در ارکان اساسی وقدرت نفوذ نمایند، دولت افغانستان از بدو شکل گیری، درقانون اساسی مصوب ۱۳۸۲ خود را مکلف به مبارزه به مواد مخدر دانسته قوانین را بدین منظور نیز به تصویب رسانیده است که انعکاس دهنده سیاست جنایی افغانستان درقبال مواد مخدر می باشد.

 

فهرست مطالب

سیاست جنایی  افغانستان درقبال مواد مخدر. ۱

مقدمه. ۱

مبحث اول:  طرح تحقیق  و تبین مفاهیم. ۲

طرح تحقیق.. ۲

۱سوال اصلی: ۲

گفتار اول:  تعریف مواد مخدر درحقوق افغانستان. ۳

گفتار دوم: مصادیق مواد مخدر درحقوق افغانستان. ۳

گفتار سوم: تعریف مواد مخدر درحقوق ایران. ۴

گفتار چهارم:تعریف سیاست جنایی. ۴

گفتار پنجم: انواع سیاست جنایی.. ۵

مبحث دوم:  سیاست جنایی تقنینی افغانستان درقبال جرایم مواد مخدر. ۷

گفتار اول:  جلوگیری از کشت مواد مخدر. ۸

گفتار دوم :حمل مواد مخدر. ۹

گفتار سوم:جلب همکاری های بین المللی.. ۱۰

گفتار چهارم : کشت جایگزین خشخاش…. ۱۰

گفتارششم باز پروری واصلاح مجدد. ۱۱

گفتار هفتم: اتخاذ تدابیر پیش گیرانه: ۱۱

مبحث سوم: سیاست جنایی اجرایی درقبال مواد مخدر. ۱۲

 

 چکیده

بعدازفروپاشی نظم وثبات سیاسی افغانستان، دردهه پنجاه هجری شمسی انواع گوناگون جرایم سازمان وشبکه سازمان یافته تبهکار، دراین چهار دهه درافغانستان ظهور نمود ،یکی از جرایم سازمان یافته ای که درافغانستان بسیار وسیع وگسترده ارتکاب می یابد جرم مواد مخدر است. که درتمام عرصه های سیاسی، امنیتی واقتصادی وحقوقی کشور اثر گذار بوده وشبکه های مجرمانه تبهکار مرتبط با مواد مخدر توانسته اند با استفاده از ثروت های کلان ناشی از مواد مخدر به سهولت در ارکان اساسی وقدرت نفوذ نمایند، دولت افغانستان از بدو شکل گیری، درقانون اساسی مصوب ۱۳۸۲ خود را مکلف به مبارزه به مواد مخدر دانسته قوانین را بدین منظور نیز به تصویب رسانیده است که انعکاس دهنده سیاست جنایی افغانستان درقبال مواد مخدر می باشد.

یکی از قوانین که درحقیقت اصلی ترین منبع سیاست جنایی افغانستان درمبارزه با مواد مخدر است« قانون مبارزه علیه مسکرات ومواد مخدر وکنترل آن» مصوب ۱۳۸۸ هجری شمسی است که درماده دوم این قانون، سیاست جنایی افغانستان درقبال مواد در ابعاد مختلف تبین شده است که متمرکز برپیشگیری ،سرکوب اصلاح ودرمان است ولی متصدی سیاست جنایی دولت است که با تشکیل کمیسیون عالی مبارزه با مواد مسئولیت این امر را عهده دار شده . ولی نقطه ضعف اساسی که در این سیاست جنایی قابل مشاهده است این که سیاست جنایی مشارکتی مغفول واقع شده است. جامعه مدنی، رسانه های عمومی غیر دولتی شورای علما ونهاد های دینی که می توانست بازوی توانمند دولت باشد جایگاه حقوقی وتعریف شده ندارد. افزون با توجه به اینکه دین وفرهنگ قبیله دو عنصر تأثیر در جامعه وسیاست افغانستان بوده از ظرفیت دینی و فرهنگ  قیبله استفاده نشده است  که یکی از دلایل عمده عدم توفیق دولت است افزون برآن  نفوذ شبکه های جرایم سازمان مواد مخدر درعرصه های مختلف دولتی مانند شورای وزیران، شورای ملی دستگاه عدلی وقضایی ونیروهای باعث شده است که سیاست جنایی اجرای افغانستان عقیم بی ماند

 

متن کامل

 

منبع: شبکه قلم
این مطلب را به اشتراک بگذارید:
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

این را هم ببینید!

افغانستان، حقوق بشر و نیازهای عصرگلوبال

بسیاری ها در مقام سخن یا حمایت از حقوق بشر به اعلامیه‌ی مشهور آن اشاره …

تمامی حقوق مادی و معنوی متعلق به این سایت می باشد CopyRight 2017- All Rights Reserved