خانه » مقالات » حقوق » تحلیل جاسوسی رایانه ای

تحلیل جاسوسی رایانه ای

جاسوسی رایانه ای یکی از مصادیق جرایم رایانه ای است. که درماده ۷۳۱-۷۳۲ ۷۳۳ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ جرم انگاری شده است جاسوسی  رایانه ای از آن دسته جرایمی است که رایانه در رکن مادی آن، به عنوان وسیله ارتکاب جرم یا موضوع جرم نقش اساسی دارد؛ زیرا جرم جاسوسی رایانه ای از جرایم وسیله ای است که پیش از پیدایش رایانه امکان پذیرنبود؛ ولی با بازشدن فضای مجازی وگسترش صنعت وتکنولوژی یکی از جرایمی که درزمره جرایم سنتی افزوده شده است.

 

تحلیل جاسوسی رایانه ای درحقوق ایران- ماده ۰۷۳۱-۷۳۲-۷۳۳

 

. ۲

چکیده ۴

مبحث اول تبین مفاهیم وکلیات.. ۵

گفتار اول تفاوت جرایم رایانه ای وجرایم سنتی. ۵

گفتار دوم پیشنه جرم جاسوسی. ۶

گفتار سوم ضرورت بحث جاسوسی رایانه ای.. ۶

گفتار چهارم تعریف جاسوسی سنتی. ۸

تحلیل وبررسی تعاریف.. ۸

گفتار پنجم تعریف جرم رایانه‌ای.. ۹

گفتار ششم تعریف جاسوسی رایانه ای.. ۹

مبحث دوم  بررسی مصادیق جاسوسی رایانه‌ای. ۱۰

گفتاراول. دسترسی، تحصیل و شنود اطلاعات محرمانه. ۱۰

گفتار دوم عناصر تشکیل دهنده جرم دسترسی وتحصیل اطلاعات محرمانه. ۱۰

الف)رکن قانونی. ۱۰

ب) عنصر مادّی.. ۱۱

اوضاع و احوال شرایط. ۱۱

نتیجه. ۱۴

شروع  به جرم ۱۴

ج رکن روانی. ۱۵

د) مجازات.. ۱۶

گفتار سوم قرار دادن اطلاعات رایانه‌ای در اختیار افراد فاقد صلاحیت: ۱۶

۱-رکن قانونی. ۱۶

 1. رکن مادّی.. ۱۶
 2. رکن روانی. ۱۷
 3. مجازات.. ۱۸

گفتار چهارم : افشا یا در دسترس قراردادن داده‎های مذکور برای دولت.. ۱۸

الف) رکن قانونی. ۱۸

ب)رکن مادی. ۱۸

گفتار پنجم نقض تدابیر امنیتی سیستم‌های رایانه‌ای.. ۲۱

رکن قانونی. ۲۱

 1. رکن مادی.. ۲۱

‎احتیاطی، بی‎مبالاتی یا عدم رعایت تدابیر امنیتی مأموران دولتی. ۲۲

 1. رکن قانونی. ۲۳
 2. رکن مادی : ۲۳
 3. رکن روانی. ۲۳
 4. مجازات.. ۲۴

نتیجه گیری.. Error! Bookmark not defined.

فهرست منابع. ۲۴

چکیده

جاسوسی رایانه ای یکی از مصادیق جرایم رایانه ای است. که درماده ۷۳۱-۷۳۲ ۷۳۳ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ جرم انگاری شده است جاسوسی  رایانه ای از آن دسته جرایمی است که رایانه در رکن مادی آن، به عنوان وسیله ارتکاب جرم یا موضوع جرم نقش اساسی دارد؛ زیرا جرم جاسوسی رایانه ای از جرایم وسیله ای است که پیش از پیدایش رایانه امکان پذیرنبود؛ ولی با بازشدن فضای مجازی وگسترش صنعت وتکنولوژی یکی از جرایمی که درزمره جرایم سنتی افزوده شده است. جرم جاسوسی رایانه ای است که مصادیق این جرم حسب نگاه قانون گذارایران عبارت اند: از ۱-دسترسی، تحصیل وشنود داده های محرمانه ای ذخیره شده یا درحال انتقال ۲، قرار دادن اطلاعات سری، رایانه‌ای دراختیارافراد فاقد صلاحیت و افشا یا در دسترس قراردادن داده‎های مذکور برای دولت بیگانه یا عمال آنان ۳-،نقض تدابیرامنیتی سیستم‌های رایانه‌ای۴ بی‎احتیاطی، بی‎مبالاتی یا عدم رعایت تدابیر امنیتی توسط مأموران دولتی که دراین نوشتار مصادیق جاسوسی رایانه ای درحقوق ایران  بر اساس ماده ۷۳۱-۷۳۲-۷۳۳موردتحلیل وبررسی قرار گرفته است ونیم نگاهی به جاسوسی سنتی درقانون مجازات اسلامی وقانون مجازات جرایم نیروهای مسلح نیز شده است.

 

متن کامل

منبع: شبکه قلم
این مطلب را به اشتراک بگذارید:
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

این را هم ببینید!

افغانستان، حقوق بشر و نیازهای عصرگلوبال

بسیاری ها در مقام سخن یا حمایت از حقوق بشر به اعلامیه‌ی مشهور آن اشاره …

تمامی حقوق مادی و معنوی متعلق به این سایت می باشد CopyRight 2017- All Rights Reserved