خانه » مقالات » حقوق » جایگاه اقلیت در حقوق بین الملل

جایگاه اقلیت در حقوق بین الملل

دراین مقاله تلاش براین است تا جایگاه حقوق اقلیت را در اسناد ومعاهدات بین المللی که به طور مستقیم ویا ضمنی به آن پرداخته اند بررسی نماید. تعریف اقلیت وحقوق آن ازجنبه جامعیت ومانعیت، الزام آور بودن یا الزام آور نبودن این معاهدات، برخورد عملی کشورها با این موضوع ، نیز مورد نقد وارزیابی قرار گرفته است.تاثیرگذاری کارکردهای سازمان های فعال درامر حقوق اقلیت ها وحقوق بشر مانند سازمان امنیت و همکاری اروپا، استفاده از ابزارهای غیرحقوقی مانند اعمال فشار سیاسی برکشورهای نقض کننده، ارایه راهکارهای منطقه ای وجهانی برای حمایت از حقوق اقلیت ها و… ازجمله مسایلی است که دراین مقاله به آن ها پرداخته شده است.

مترجم.

 

 

 

درآمد

قرن بیستم دوره احیاءوترویج حقوق اقلیت شناخته شده است. نخستین رژیم حقوقی حمایت از اقلیت ، پس ازجنگ جهانی اول درچارچوب ” جامعه ملل” مطرح شد. نظام جامعه ملل دراین خصوص برای شناسایی وجود حقوق اقلیت ونیز برای مشروعیت بخشیدن به حمایت از اقلیت به عنوان دو موضوع مرتبط با حقوق بین الملل، اعتبار زیادی پیدا نمود. اما ضعف های عمده ی این امر این بود که نتوانست وضعیت جهان شمول پیدا کند، بدین سان ازنظام”حقوق بشر” که بعد ازجنگ جهانی دوم به وجود آمد، فاصله پیدا کرد. در اواسط قرن بیستم دوره حقوق بشر فردی آغاز گردید. درحالی که دردهه های بعدی پیشرفت های در زمینه تعریف حقوق اقلیت ها حاصل شد، نظام قانونی برای برخورد با بحران های که اقلیت ها را دربر می گرفت مبهم باقی ماند.پس ازپایان جنگ سرد وچالش های ایجاد شده در اتحاد شوروی سابق ویوگسلاوی سابق، اهمیت حقوق اقلیت یک بار دیگر خود را اجبارا درعرصه بین الملل نشان داد. دراین نوشتار سعی شده است ساختار بین المللی موجود وموضوعات کلیدی( درارتباط با حقوق اقلیت ها)را مطرح وبررسی نماید که هنوزمورد اختلاف است.

 

البته محدودیت های وجود دارد، تازمانی که معضلات سیاسی زیر بنایی حل نشود، کوشش های صوری درراستای ساما ندهی حقوق اقلیت نمی تواندونخواهد توانست به موفقیت نایل شود. این مشکلات شاید در این سوال خلاصه شودکه: آیا ما شاهد نظام کثیر الملیه یا نظام قبیله ای پست مدرن خواهیم بود؟!

 

رویکرد نظام چند ملیتی دربرخورد باموضوعات اقلیت ها چیزی است که راه حل های قانونی درآن مطرح شده است، واجرای آن بر اساس اندیشه تنوع طلبی، تکثر گرایی، مدارا واحترام متقابل، یعنی ارزش های که شایسته تایید است – می باشد. این نظام مبارزه برای برابری اقلیت ها را نه تنها در حیطه قانونگذاری بلکه درعمل ازطریق مشخص کردن محتوا وتغییر متون مبهم ورایج کنونی حقوق اقلیت ها وتعیین مکانیسم برای اجرای آن ایجاب می کند. دربتیجه اساس نظام چند ملیتی با اصل یکپارچگی سرزمین کشورها سازگار است. این ساختار با پدیده نظام قبیله ای پست مدرن تفاوت دارد.” پروفسور فرانک” نظام قبیله ای را به اختصار ساختاری می داند که ” درجستجوی فراهم ساختن اسباب سیاسی وقانونی فروپاشی درونی کشورهای مستقل است. این نظام جداسازی بخش های معین از جمعیت ومناطقی از کشورهای چند ملیتی یا چند فرهنگی را به منظورتشکیل نظام با ملیت واحد وفرهنگ واحد ترویج می نماید- نظام قبیله ای پست مدرن این است.”

 

از مطلب یاد شده نباید چنین برداشت شود که پیامد نظام با فرهنگ واحد به خاطر شرایط عینی وملموس که به سادگی قابل توجیه است، هرگز پذیرفتنی نیست، آن چه این مطلب به آن اشاره دارد این است که نظام چند ملیتی به عنوان یک سیاست با ید نسبت به نظام تک ملیتی ترجیح داده شود. چنین امتیازی نمی تواند از قوانین بین المللی درباره اقلیت ها برگرفته شده باشد. درواقع برتری درهیچ یک از این دو شیوه وجود ندارد. پیش بینی های الزام آور بسیارناچیزی درارتباط با حقوق اقلیت موجود است وحتی همان ها نیز ازلحاظ معنایی مورد مناقشه می باشد.بدین ترتیب مکانیسم های اجرایی این چنینی ، نا مطلوب با قی مانده است. درحالی که از جنبه قانونی، ابزارهای غیر معتبر، راهنمایی های برتری را درمواردخاص ازحقوق اقلیت ارائه می کنند، نقطه ضعف آن ها این است که نمی توانند به حیث وسیله برای اعتراض استفاده شوند. دراخیر، تقریبا یک قرن پس ازپیدایش اولین رژیم حقوق اقلیت، تعریف مشخصی ازجایگاه آن ها درقوانین بین المللی ارائه نشده است.

 

 

 

متن کامل(۱۶۳٫kb)

منبع: شبکه قلم
این مطلب را به اشتراک بگذارید:
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

این را هم ببینید!

افغانستان، حقوق بشر و نیازهای عصرگلوبال

بسیاری ها در مقام سخن یا حمایت از حقوق بشر به اعلامیه‌ی مشهور آن اشاره …

تمامی حقوق مادی و معنوی متعلق به این سایت می باشد CopyRight 2017- All Rights Reserved